آدرس محل برگزاری همایش

آدرستهران – جنب درب غربي استاديوم آزادي – هتل المپيك

سایت هتل المپیک  

 رزرو هتل