کمیته اجرایی

                                        آقای منوچهر محمدی: مسئول اطلاع رسانی رسانه ای و غیر رسانه ای و ثبت مستند سازی مراحل

                                     خانم مریم پارسی : مسئول پیگیری حامیان