مهمترین ویژگیهای مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا• فعالیت به عنوان مرکز بین المللی و قطب کارشناسی اقیانوس شناسی در منطقه

• خدمات رسانی به کشورهای عضو و با اعضا و شبکه یونسکو 

• دستیابی به اهداف برنامه های راهبردی و اولویتهای برنامه ها و اهداف سازمان یونسکو

این مرکز در چارچوب اهداف میان مدت و بلند مدت یونسکو و کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی به شرح زیر فعالیت خواهد داشت 

• پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی 

• کاهش اثرات تغییر اقلیم و تنوع اقلیم و سازگاری با آنها

• محافظت از سلامت زیست بومهای اقیانوسی

• هدایت روندها و سیاست گذاری ها برای مدیریت پایدار محیطها و منابع ساحلی و اقیانوسی

برخی اهداف و وظایف این مرکز به شرح زیراست:

• حصول اطمینان از مشارکت دو جانبه و هماهنگ اعضای منطقه در مطالعات اقیانوس شناسی از طریق سازماندهی پروژه ها، همایشها و دوره های آموزشی مشترک

• تعریف مشکلات منطقه ای که راه حل آن نیاز به همکاریهای منطقه ای و بین المللی دارند و مساعدت در شناسایی نیازهای آموزشی و پژوهشی

• مساعدت در شناسایی و تحقق اولویت های ملی و منطقه ای با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه از طریق برگزاری دوره های آموزشی و محافل علمی

• به کارگیری جامعه دانشگاهی و پژوهشگر، کارشناسان سازمانهای دولتی و غیر دولتی، بخش صنعت و تصمیم گیران منطقه و خارجی در یافتن راه هایی برای حل چالش های اقتصادی و اجتماعی موجود در منطقه از طریق مشورت و تبادل دیدارها و غیره (این هدف از طریق گردهماییهای شبک ههای منطقه ای برای پرداختن به این چالشها، بررسی درک علمی از این تاثیرها و بحث درباره سیاستهای بهره برداری و حفاظت از دریا و سواحل در حمایت از توسعه اقتصادی در هر کشور از منطقه و در کل منطقه به دست خواهد آمد).
• نظارت و هماهنگی اجرای پروژه های مشترک با مشورت با نهادهای ملی و بین المللی کشورهای عضو ذینفع به منظور جلوگیری از تکرار وهم پوشانی اقدامات از طریق برگزاری نشستهای منظم با شرکای منطقه ای

• ارتقای استانداردسازی جمع آوری داده و روشهای تحلیل داده ها برمبنای پروتکلها و توافقهای موجود 

• دفاع از دسترسی آزاد و تبادل آزاد داده های اقیانوس شناسی طبق دستورالعمل های مشخص شده در سیاست تبادل داده های کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی/ کمیته بین المللی تبادل داده ها و اطلاعات اقیانوسی برای تسهیل پیشرفت های علمی و بهبود نتایج آموزشی و تربیتی.

•  احیای برنامه های مربوط به کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی/ کمیته

•  تبادل داده ها و اطلاعات اقیانوسی برای منطقه

• آگاهی دادن نسبت به استفاده از دانش جدید در مورد علم و فناوری در زمینه های مختلف اولویت در سطوح محلی، ملی، منطقه ای از طریق برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی

• ارایه راهنمایی و توصیه های عمومی و ارایه خدمت به عنوان ساز و کاری برای کشورهای عضو برای تنظیم، ارزیابی و پی گیری طرحهای پیشنهادی پروژه های مشترکی با اهداف تقویت توانمند یهای ملی و منطقه ای در پژوهشهای علمی دریایی، آموزش 

• شفاف سازی کارکرد مرکز با تولید خبرنامه های منظم برای تشریح پیشرفت کارکرد آن 

• توسعه وبگاه مرکز و افزایش ارتباطات برای جریان و تبادل اطلاعات در مورد فعالیت ها به منظور بحث در مورد مسایل مشترک و کشف فرصت ها برای همکاری های بیشتر 

• ارتقای فعالیتهای مرکز و یونسکو و نقش کمیسیون بین دولتی اقیانوس شناسی در موضوع های دریایی و ساحلی 

• افزایش آگاهی عمومی در رابطه با نیاز به مدیریت پایدار دریا و نواحی ساحلی، معرفی مزایای رویکرد همکاری منطقه ای و ملی و اهمیت حفاظت از دریاها و سواحل از طریق حمایت از ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی،

• جمع آوری اطلاعات در مورد پیشرفته ترین فناوری مورد نیاز برای اجرای فعالیت های برنامه دریانوردی،

• تهیه فهرست های بانک دادههای اقیانوس شناسی منطقه ای و فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات مزبور برای تصمیم گیران و شرکای منطقه ای و بین المللی، 

• ساماندهی و تجهیز منابع انسانی و مالی پاسخگویی به نیازهای کشورهای ساحلی منطقه در مقابله با شرایط اضطراری ناشی از بلایای طبیعی دریایی