چاپ مقالات پذیرفته شده همایش در نشریات علمی و پژوهشی


به اطلاع نویسندگان محترم مقالات می رساند، با توجه به هماهنگی های انجام شده با کمیته انتشارات مجلات علمی پژوهشی اقیانوس شناسی، علوم و فنون دریایی و Persian Gulf، تمام چکیده های مبسوط پذیرفته شده جهت ارائه در همایش در صورت ارسال مقاله کامل از طرف نویسندگان ظرف مدت دو ماه از ارسال داوری و در مجلات ذکر شده به چاپ خواهند رسید. مهلت ارسال مقالات کامل یک ماه پس از پایان همایش می باشد.

نویسندگان محترم جهت آگاهی از فرمت مقالات کامل می توانند به وبسایت این مجلات مراجعه نمایند.