تمدید مهلت ارسال مقالات تا نیمه شب جمعه 14 مهر96 

دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر از تمدید فرصت ارسال مقالات به «اولین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا» خبر داد و گفت: به دلیل درخواست

مکرر برخی از شرکت کنندگان، مهلت ارسال مقالات تا نیمه شب جمعه 14 مهر 96 تمدید شده است. این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد/م